Jak reklamovat poškozený nábytek aneb reklamace nábytku v praxi

Případů, kdy zákazník nebyl spokojený se zbožím, respektive mu bylo zboží doručeno poškozené, je známých opravdu mnoho. Nezbývá tedy někdy nic jiného než prodávajícího kontaktovat a sepsat reklamaci, která by měla tento problém vyřešit. 

Reklamace poškozeného nábytku

Někdy se však stane, že platí dvojí metr a ne každý prodejce postupuje tak, jako by měl a jak očekává samotný spotřebitel. Tento případ může nastat i při koupi nábytku.

Jak postupovat při reklamaci nábytku? Jaká má spotřebitel či prodávající práva a povinnosti? Jak reklamovat poškozený nábytek při nákupu z e-shopu? Jak v tomto případě postupovat a všechno důležité se dozvíte v tomto článku.

Právní legislativa

Rozhodně neplatí, že pravidla reklamace nebo postup jak reklamaci vyřizovat si určuje samotný prodejce. Platit tak nemůže žádný dvojí metr. Povinnosti prodávajícího i spotřebitele upravuje Občanský zákoník. Konkrétně jde o zákony č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a další zákony o ochraně spotřebitele a o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Legislativa tedy určuje právní normy, kterých je nutné se držet ze strany prodávajícího i spotřebitele.

Zodpovědnost prodávajícího

Samozřejmě kdo jiný když ne prodávající zodpovídá za kvalitu svých nabízených výrobků. Zodpovědnost prodávajícího je prvkem, jehož se během trvání záruční doby nelze zbavit.

V každém případě prodávající zodpovídá za chyby nábytku, o kterých nevěděl nebo i o těch, kterých si byl vědomý. I u nábytku tedy prodávající zodpovídá za vady, které se vyskytly během záruční lhůty trvající 24 měsíců.

Návod na složení nábytku

Pokud má daný nábytek vady, o kterých prodávající ví, je povinný na ně kupujícího upozornit. Prodávajícímu také vzniká povinnost (v případě nábytku) poskytnout uživateli nábytku návod na používání v českém jazyku.

Zásadní věcí je také, že prodávající je povinný korektně a jasně uvědomit kupujícího o způsobu reklamace a způsobu, jakým se tohoto práva domáhat. Každý obchod nebo e-shop s nábytkem tedy musí disponovat vlastním reklamačním řádem.

Práva kupujícího

Samotná legislativa určená obchodním zákoníkem rozlišuje práva spotřebitele v závislosti na typu vady daného zboží.

Pokud jde o odstranitelnou vadu, spotřebitel má právo žádat o bezplatné a řádné odstranění dané vady. O způsobu odstranění dané chyby rozhoduje prodávající v závislosti na závažnosti vady. Pokud je to nutné, prodávající může rozhodnout i o kompletní výměně vadné věci za bezvadnou. Samozřejmě po dohodě s kupujícím.

Neodstranitelná vada je naopak vada, která závažně brání užívání dané věci. Spotřebiteli tak vzniká právo na výměnu věci nebo vrácení finančního plnění v plné výši stanovené na základě smlouvy.

Reklamace nábytku

Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího bezodkladně po zjištění závady daného kusu nábytku. Aby reklamace mohla být uplatněná, je povinností e-shopu, aby měl podmínky uplatnění reklamace zveřejněné na webu. A to na viditelném místě. Ještě jednou zdůrazňujeme, že každý prodejce nebo e-shop s nábytkem tedy musí mít zveřejněný reklamační řád.

Reklamačný poriadok na webe Sconto.sk

Reklamační řád na webu sconto.sk

Při uplatnění reklamace, pokud to je možné, kupující výrobek odevzdá prodávajícímu. V případě nábytku, samozřejmě, někdy není možné okamžité doručení. Jednou z možností je zaslat fotodokumentaci. Pokud ani to není postačující na posouzení závady, povinností prodejce je dohodnout si s kupujícím způsob doručení zboží. Případně může kupující požadovat nápravu přímo na místě.

Kupující má také právo na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Při podání reklamace je nutné, aby kupující předložil doklad o koupi, respektive záruční list.

V případě podání reklamace je prodávající povinný samotnému kupujícímu vydat doklad (potvrzení) o uplatnění reklamace. Pokud jde o dálkovou komunikaci, prodávající dodá potvrzení nejpozději s dokladem o vyřízení reklamace.

Zákonná lhůta na vyřízení reklamace

Povinností prodávajícího je zpracovat reklamaci nejpozději do 30 dní od jejího podání. Lhůtu zároveň není možné žádným způsobem prodloužit. Pokud  lhůta uplynula, spotřebitel má právo na vrácení peněz v plné výši, kterou uhradil prodávajícímu. Pokud je reklamace podaná do 12 měsíců od koupě nábytku, prodávající může reklamaci zamítnout jen na základě odborného posouzení.

Odborný posudek při reklamací

Naopak pokud je reklamace nábytku podaná po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, musí v dokladě o zamítnutí reklamace uvést informaci, kam může kupující zaslat výrobek na posouzení (autorizovaná osoba v dané oblasti, soudní znalec). Pokud bude posudek ve prospěch spotřebitele, je možné reklamaci podat opětovně, respektive podat odvolání vůči zamítnutí reklamace. Všechny vzniklé náklady proplácí v tomto případě prodávající.

Odborné posouzení reklamace

Co to vlastně odborné posouzení je a v jakých případech je nutné posouzení znalcem? Podání reklamace může mít dva závěry. Jedním z nich je pochopitelně i zamítnutí reklamace. Aby však na zamítnutí reklamace prodávajícím byl důvod, musí být nábytek posouzený nezávislým znalcem. To platí, pokud je zboží v záruční lhůtě, konkrétně do doby 12 měsíců od koupě nábytku.

V jakém případe může dojít k zamítnutí reklamace?

 • Zboží už nebylo v záruční lhůtě, tedy uplynula (24 měsíců),
 • do výrobku bylo zasahované (neautorizovaná oprava),
 • výrobek byl používaný nesprávně,
 • zákazník nedokázal prokázat, že daný výrobek zakoupil u konkrétního prodejce.

Toto jsou nejčastější důvody všeobecného charakteru. Při koupi nábytku bývá nejčastějším důvodem zamítnutí reklamace nevhodné zacházení se zbožím (3. bod). Povinností prodávajícího je však uvést, z jakého důvodu nebyla reklamace vyřízená kladně. Zda nakupujete v kamenné prodejně nebo e-shopu, zamítnutí reklamace by mělo být vyrozuměné písemnou formou.

Podstatné je však vědět, že v případě prvního roku (12 měsíců) je zamítnutí reklamace možné jen na základě odborného posudku. Odborný posudek přitom musí obsahovat osobu, která odborné posouzení vykonávala, výsledek posouzení a také i datum, kdy bylo posouzní provedené.

Odborné posouzení reklamovaného zboží

Kdo provádí odborné posouzení?

 • Znalec – osoba, která je vedená v seznamu Komory znalců. Seznam je vedený podle daných odvětví.
 • Autorizovaná osoba – jde o fyzickou osobu nebo podnikatelský subjekt, který byl pověřený státním orgánem pro odborné posuzování, například i nábytku. Osoby, které je možné označovat za autorizované, jsou vedené na stránkách Úřadu pro normalizaci, meteorologii a zkušebnictví.

Vrácení zboží bez udání důvodu

Nárok na vrácení zboží bez udání důvodu vzniká tehdy, když:

 • byla smlouva uzavřená na dálku, tedy bez fyzické přítomnosti například prostřednictvím využití webového sídla e-shopu, elektronické pošty, telefonu nebo faxu,
 • byla smlouva uzavřená mimo provozovnu prodávajícího. Jde tedy o uzavření smlouvy za fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího mimo místa provozních prostor,

V případě nábytku tento nárok vzniká také. Spotřebitel může odstoupit od kupněprodejní smlouvy v listinné podobě. Nárok na vrácaní bez udání důvodu má spotřebitel do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Po oznámení odstoupení od smlouvy prodávajícímu je povinný bezodkladně (do 14 dnů) vrátit finanční plnění, které na základě smlouvy přijal. Pochopitelně zboží je nutné zaslat zpět prodávajícímu také nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Dobré vědět! Podstatnou informací je i fakt, že prodávající často žádá, aby bylo zboží v původním obalu. Toto nařízení však zákon nedefinuje a zboží je možné vrátit i v případě, že obal například není kompletní.

ČOI – kontrola dodržování legislativních norem

V rámci ochrany práv spotřebitele je Česká obchodní inspekce (dále ČOI) dozorčím orgánem, který se stará o dodržování právních norem v této věci. Neznamená to však, že ČOI bude vstupovat do právního vztahu mezi oběma stranami. Úlohou ČOI při podání stížnosti spotřebitele je prověřit, zda byla reklamace zamítnutá oprávněně a za jakých podmínek.

Prověřuje tak všechny faktory spojené s uplatněním reklamace, jakož i samotný proces jejího vyřízení od přijetí reklamace, jejích podmínkách a způsobu uplatnění, vydání potvrzení o uplatnění reklamace, dodržení lhůty a také odborný posudek a všechny procesní úkony.

Podávanie podnetov a sťažností na webe SOI

Svoje podněty a stížnosti můžete řešit také na webu ČOI

Jak podat podnět na ČOI?

Oprávněnost procesu při vyřizování reklamace prověří Česká obchodní inspekce na základě podané stížnosti, podnětu spotřebitelem.

Při podání podnětu-stížnosti je nutné k reklamaci doložit:

 • vytvořenou objednávku mezi spotřebitelem a prodejcem,
 • doklad o koupi (faktura),
 • reklamační list (doklad o uplatnění reklamace),
 • doklad o vyřízení reklamace,
 • odborný posudek (pokud byl vydaný),
 • komunikaci se samotným prodejcem.

Dobré vědět! Podání podnětu neznamená automaticky podání stížnosti. Pro prověření korektnosti reklamace nábytku nebo jiného zboží je nutné podat podnět písemnou formou, kterou doručíte na adresu ČOI.

Co dělat, když nepomůže ani ČOI?

Jak jsme už uváděli, ČOI se nezabývá stavem reklamace jménem spotřebitele. Zastoupení v této věci mají jen spotřebitelské organizace a sdužení, které dostaly oprávnění řešit spory mezi spotřebitelem a prodávajícím. Stejně tak to platí i v případě, že spotřebitel si přeje řešit problém soudní cestou

Pokud jste se s podobným problémem při nákupu nábytku setkali, budeme rádi, když se s námi podělíte o vlastní zkušenosti. Jak jste postupovali, případně jaké jste se dočkali odezvy ze strany prodávajícího nebo České obchodní inspekce?

Autor článku

Denis Ruščák

Spolehlivost, kreativita, respekt a chuť na sobě neustále pracovat je správný recept, jak si získat čtenáře a zároveň pokračovat. Už od dob střední...


Komentáre

24/01/2020 11:34
Andrea

Dobrý den,
píšete, že v případě reklamace nábytku do 12 měsíců lze reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posudku. Platí to takto stále? V zákoníku nemohu nic podobného dohledat..

Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Žlutá koupelna - i doplňky rozhodují Žlutá koupelna - i doplňky rozhodují

Nebojte se žluté! Každý den s ní můžete začínat ráno v koupelně, zlepšit si náladu, když si půjdete umýt ruce, jestli se dostat do hravé nálady, když se půjdete přepudrovat.

Patrová postel - šetří místo a děti ji milují Patrová postel - šetří místo a děti ji milují

Co dělat, když máte jen jednu dětský pokoj, ale dvou mrňousů? Skvělým řešením, které šetří místo, je patrová postel. Děti ji budou milovat, hrozí však, že se poperou o to, kdo bude spát...

Šedý obývací pokoj - hodí se do každého bytu Šedý obývací pokoj - hodí se do každého bytu

Šedá patří k nejoblíbenějším barvám při zařizování interiéru. Je univerzální a výborně se kombinuje s ostatními barvami, což zaručuje obrovskou variabilitu v zařizování.Publikováno dne: 22.12.2018
Hodnocení článku:
(90.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Jak ušetřit vodu v domácnosti? Recyklace vody a splachování použitou vodouJak ušetřit vodu v domácnosti? Recyklace vody a splachování použitou vodou

Spotřeba vody představuje vedle elektřiny a topení značnou položku na účtech v domácnostech. Proto jsme si pro vás připravili několik účinných, ale zato jednoduchých tipů a rad, které...

Jak jednoduše vyčistit sklokeramickou desku?Jak jednoduše vyčistit sklokeramickou desku?

Čištění desky z tvrzeného skla je jednoduché. Stačí znát pár postupů a triků a deska bude stále jako nová. Poradíme vám, jak na to.

Nejčastější problémy s pračkou a jejich řešeníNejčastější problémy s pračkou a jejich řešení

Trh nabízí stovky různých modelů praček, které spolehlivě plní svůj účel. Ani jedna však není bez chyb. Jaké jsou nejčastější problémy s pračkou a jak je řešit? Dozvíte se v našem článku.